Om

Ellinor IsaDeRoss Eklöf

Ursprungen från minoritetsfolket finlands svenskar på fars sida, Klanen Ross från Skottland samt Åland på mors sida, född och uppvuxen i Sverige.


Ellinor IsaDeRoss Eklöf

Origin from the minority people Finnish Swedes on father's side, the Klan of Ross from Scotland and Åland on mother's side, born and raised in Sweden.Under ett liv händer det en hel del och när jag var liten var jag som de flesta, i stark kontakt med moder jord, skaparen och den andliga världen. Redan vid 6-7 års ålder fick jag visioner och meddelanden från Moder natur, Skaparen och Andevärlden.

Mitt intresse för det mytiska, mystiska, det vi kan känna och förnimma har följt mig under min uppväxt och med kort, kaffesump samt pendeln försökte jag traggla mig fram.


Men sedan finns det stunder i mitt liv då jag helt släppt den andliga sfären för annat som kom mellan, som skolan, skaffa familj, arbete, ekonomi ja det som vi gör. Men den andliga sfären har legat under ytan och väntat på att få min uppmärksamhet, så en dag för 35 år efter att ha råkat ut för en traumatisk upplevelse tog jag beslutet att utveckla min andliga sida. Valet innebar att förändra mitt liv, med det började min väg i att rensa, lägga till och stärka mig på att höra, se samt känna mitt inre och min kropp vilket för mig är att utöka sin Naturliga andlighet.


Samtidigt fick jag budskap från andevärlden att min väg framöver skulle blir svår och min väg var att lära genom händelser till att uppfatta budskap från andevärlden genom mig själv och att inte gå kurser.


Ett steg i taget har jag utvecklat en skarp förmåga att höra, se och känna mig själv, Moder jord, skaparen samt andevärlden och när jag nu ser tillbaks kan jag se ett pusslet där den ena biten efter den andra fallit på plats. Men min tro är att vi lär hela livet och att livet är en skola och när vi ska lämna jordelivet går vi hem.


Naturen har alltid varit ett viktigt rum för mig och idag lever jag mitt i den, i enkelhet, harmoni och balans som gör att hela mitt jag växer.


I början på 90-talet började min professionella bana som vägvisare, inspiratör och motivatör och med tiden som föreläsare, intuitiv andlig musiker, trummbärare, balansering av fysisk och psykiska problem med trumma, stress coach, samt författare mm.

During a lifetime it happens a lot and when I was little I was like most people in strong connection with mother earth, the creator and the spiritual world. Already at the age of 6-7, I received visions and messages from Mother Nature, the Creator and the Spirit World.


My interest in the mythical, mysterious, what we can feel and sense has followed me during my up growing life and with cards, coffee grounds and the pendulum I tried to move myself forward.


At the age of 6-7, I received visions and messages from Mother Nature, the Creator and the Spirit World.


But then there are times in my life when I completely let go of the spiritual sphere for something else that came between, like school, raising family, work, finances like we all do. But the spiritual sphere has been beneath the surface, waiting to get my attention, so one day for 35 years after suffering a traumatic experience, I made the decision to develop my spiritual side. The choice meant also to change my life, with that started my path in purifying, adding and strengthening my hearing, seeing and knowing my inner site and my body what to me is to increase our natural spirituality.


At the same time, I received messages from the spirit world that my path ahead would be difficult, and my path was to learn through events to perceive messages from the spirit world through myself and not to attend courses.


One step at a time, I have developed a keen ability to hear, see and feel, my self,  Mother Earth, the Creator as well as the spirit world and as I look back now I can see the puzzle where one piece after another fell into place. But my belief is that we learn all of life and that life is a school and when we leave earth we go home.


Nature has always been an important space for me and today I live in it in simplicity, harmony and balance which makes my whole self grow.


In the early 90's my professional career began as a guide, inspirer and motivator and with time as a lecturer, intuitive spiritual musician, drummer, balancing of physical and mental problems with the drum, stress coach, and writer etc.

 
 
 
 

All rights reserved The Oak Leaf

Uppdated2020

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera