Natural Spirit         Follow The Oak Leaf at,

Natural spirit


Origin from the minority people Finnish Swedes on father's side, the Klan of Ross from Scotland and Åland on mother's side, born and raised in Sweden.


During a lifetime it happens a lot and when I was little I was like most people in strong connection with mother earth, the creator and the spiritual world. Already at the age of 6-7, I received visions and messages from Mother Nature, the Creator and the Spirit World.


My interest in the mythical, mysterious, what we can feel and sense has followed me during my up growing life and with cards, coffee grounds and the pendulum I tried to move myself forward.


At the age of 6-7, I received visions and messages from Mother Nature, the Creator and the Spirit World.


But then there are times in my life when I completely let go of the spiritual sphere for something else that came between, like school, raising family, work, finances like we all do. But the spiritual sphere has been beneath the surface, waiting to get my attention, so one day for 35 years after suffering a traumatic experience, I made the decision to develop my spiritual side. The choice meant also to change my life, with that started my path in purifying, adding and strengthening my hearing, seeing and knowing my inner site and my body what to me is to increase our natural spirituality.


At the same time, I received messages from the spirit world that my path ahead would be difficult, and my path was to learn through events to perceive messages from the spirit world through myself and not to attend courses.


One step at a time, I have developed a keen ability to hear, see and feel, my self,  Mother Earth, the Creator as well as the spirit world and as I look back now I can see the puzzle where one piece after another fell into place. But my belief is that we learn all of life and that life is a school and when we leave earth we go home.


Nature has always been an important space for me and today I live in it in simplicity, harmony and balance which makes my whole self grow.


In the early 90's, my professional career began as a spiritual guide, inspirer and motivator, and with time as a lecturer, intuitive spirituell musician, carrier of the drum, stress coach, and writer, etc.

Ellinor IsaDeRoss Eklöf

White Eagle Feather

Origin from the minority people Finnish Swedes on father's side and the Klan of Ross from Scotland and Åland on mother's side but born and raised in Sweden.


Hälsinlands djupa skogar
Hälsinlands djupa skogar
Tarot reading
Tarot reading
Reading in coffee grounds
Reading in coffee grounds
Pilgrimage from Trosa to Smygehuk.
Pilgrimage from Trosa to Smygehuk.

To highlight the economic misery many women live in in Sweden
Making rope of Linen in Hälsingland
Making rope of Linen in Hälsingland
Drummeditation på Håtö gård
Drummeditation på Håtö gård
 Invited to participate with a drum and song on a worship at Viksjön,
Invited to participate with a drum and song on a worship at Viksjön,
Spinning
Spinning
Foto Anette Jidlow
I love to be by the fire
I love to be by the fire
Foto ANette Jidlow

Naturlig andlighet


Ursprungen från minoritetsfolket finska svenskar på fars sida, Klanen Ross från Skottland samt Åland på mors sida, född och uppvuxen i Sverige.


Under ett liv händer det en hel del och när jag var liten var jag som de flesta, i stark kontakt med moder jord, skaparen och den andliga världen. Redan vid 6-7 års ålder fick jag visioner och meddelanden från Moder natur, Skaparen och Andevärlden.

Mitt intresse för det mytiska, mystiska, det vi kan känna och förnimma har följt mig under min uppväxt och med kort, kaffesump samt pendeln försökte jag traggla mig fram.


Men sedan finns det stunder i mitt liv då jag helt släppt den andliga sfären för annat som kom mellan, som skolan, skaffa familj, arbete, ekonomi ja det som vi gör. Men den andliga sfären har legat under ytan och väntat på att få min uppmärksamhet, så en dag för 35 år efter att ha råkat ut för en traumatisk upplevelse tog jag beslutet att utveckla min andliga sida. Valet innebar att förändra mitt liv, med det började min väg i att rensa, lägga till och stärka mig på att höra, se samt känna mitt inre och min kropp vilket för mig är att utöka sin Naturliga andlighet.


Samtidigt fick jag budskap från andevärlden att min väg framöver skulle blir svår och min väg var att lära genom händelser till att uppfatta budskap från andevärlden genom mig själv och att inte gå kurser.


Ett steg i taget har jag utvecklat en skarp förmåga att höra, se och känna mig själv, Moder jord, skaparen samt andevärlden och när jag nu ser tillbaks kan jag se ett pusslet där den ena biten efter den andra fallit på plats. Men min tro är att vi lär hela livet och att livet är en skola och när vi ska lämna jordelivet går vi hem.


Naturen har alltid varit ett viktigt rum för mig och idag lever jag mitt i den, i enkelhet, harmoni och balans som gör att hela mitt jag växer.


I början på 90-talet började min professionella bana som vägvisare, inspiratör och motivatör, och med tiden som föreläsare, intuitiv andlig musiker, trummbärare, stress coach, samt författare mm.

 
 
 
 

Vill du skapa en egen hemsida gå in via länken:

http://one.me/svadfpdq

OPENING HOURS


Monday - Friday: 10.00 - 16.00

Saturday: Only for reserved sessions

Sunday: Only for reserved sessions

Copyright © All rights reserved

The Oak Leaf, Ellinor Eklöf


Etiska riktlinjer & policy på The Oak Leaf center

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera