cirkeln/thecircel

Vill du skapa en egen hemsida gå in via länken:

http://one.me/svadfpdq         Follow The Oak Leaf at,

Energi arbete 1-15 augusti 2019

 Cirkeln av Kärlekens Ljus vid den heliga elden som är ett ett helande energiarbete med dynamisk trumma och toning på The Oak Leaf center, som löper från nymåne den 1 augusti och fortgår till fullmåne den


Vi befinner oss i en stark övergång till ett högre, starkare och ljusare energiflöde än någonsin tidigare och i en fas där den feminina kraften nu tar sin plats.

För att underlätta transformationen till de feminina högre andliga frekvenserna kommer vi med hjälp av trumma och toning att  vibrera in på de nya högre frekvenserna av kärleksfulla ljusa och lätta energier vilka kommer att förstärkas av elden och dess rök som får våra energier att expandera ut i universum och lägga sig som en helande kärleksfull kraft över Moder jord.


Ingen förkunskap behövs, du kommer att lära dig tekniker i att tona, din andning samt hur du grundar dig själv m.m. för att förstärka dina andliga energier.


Allt är i grunden energi i olika former och det går inte att ta bort energier men det som är så fantastiskt är att vi kan förändra dem. Energi är en vibrerande signal som bildar en ton och rör sig i vågor ut i etern till olika mottagare som plockar upp dem. Energi har olika frekvenser de är höga och låga, varma och kalla, tunga och lätta, mjuka och hårda och de är formbara. Alla känner energier och genom att vi påverkar energier genom våra tankar kan det vara bra att fylla tankarna med lätta (positiva) energier de blir lättare då.


Under dessa dagar kommer du också att kunna lyssna på intressanta föreläsningar i olika ämnen, det kommer att bli trummeditationer, ceremonier och du kommer att kunna boka in dig för personlig vägledning m.m.


Kostnad halv dag med föreläsning om energier inkl. lunch 250:-, en hel dag inkl. lunch och middag 350:- för övernattningar samt sittningar eller andra aktiviteter gäller andra priser.


Intresseanmälan via kontaktsidan.


Så bröder och systrar jag välkomnar er att komma och ta plats i

Cirkeln av Kärlekens ljus och vid den heliga elden!


Ellinor IsaDeRoss Eklöf

”White Eagle Feather”Under hela mitt liv har jag haft en väldigt stark intuition och har sett, hört och känt av andevärlden och fått till mig visioner och om vad som skulle ske i framtiden. En del av dem försökte jag att ge tillbaks tillbaka, jag ville inte ha dem, de var skrämmande och obehagliga. Det slutade med att jag förträngde det som jag inte mäktade med att ha i mitt sinne, det puttades in i ett fack i min hjärna.

Under mitt liv har det försökt att tränga sig upp till ytan igen men jag har lyckats trycka tillbaka det, nu besannas visionerna och den information jag fått och de verktyg jag fått till mitt förfogande angående energiarbeten av olika slag behöver behöver nu komma andra till gagn.

Många av de tecken och meddelanden jag har fått/får kommer genom djur och Korpen har alltid haft en stark inverkan på mig och har nu som aldrig förr trätt fram och påvisar sin närvaro för mig på ett kraftfullt vis.


Förr var det mycket korp och när jag var runt sex-sju år fick jag information om att under många år skulle Korpen hamna i riskzonen för att utrotas. Men om människan inte lyckades med det så skulle den vid en speciell tid återkomma och dess bestånd skulle växa, vilket de facto har hänt. När och om Korpen kom tillbaks skulle vi ha en möjlighet att påverka och hjälpa Moder Jord att helas och att motverka fortsatt förstörelse av det som finns kvar av djur och natur.


Så jag har väntat och som ni andra säkert har märkt så blir allt fler korpar synliga. Så gott som varje dag flyger det korpar över mitt torp och låter högt med sitt skorrande läte och de säger mig att det är dags, dags att uträtta ännu ett andligt uppdrag av hela ande arbete!


Ellinor Eklöf The Circle of Love Light beside the Sacred Fire is a healing energy work with dynamic

with drum and tones at The Oak Leaf center, which runs from the New Moon 1st of August and continues to the Full Moon the 15th of August, 2019 .


We are in a strong transition to a higher, stronger and brighter energy flow than ever before and in a phase where feminine power is now taking its place. These energies we will, with the help of drum and toning, vibrate in to for to transform the energy we are into to new higher frequencies into more loving and light energies which will be amplified by the fire and its smoke which will make the it easier for the energies to expand up to the universe for to fold as a healing loving force over Mother Earth.


No prior knowledge is needed, you will learn techniques in how to tone and by working with your breathing and how to ground yourself to strengthen your spiritual energies, etc.


Everything is basically energy in different forms and it is not possible to remove energies but what is so amazing is that we can change them. Energy is a vibrating signal that creates a tone that moves in waves out in the air to various a recipient that receive them. Energy has different frequencies they are high and low, hot and cold, heavy and light, soft and hard and it is formable. Everyone do feel energies and by influencing energies through our thoughts, it can be good to fill the thoughts with light (positive) energies the energi become easier then.


During these days you will also be able to listen to interesting lectures on various topics, there will be drum meditations, ceremonies and you will be able to book in for personal guidance etc.Cost half day with lecture on energies half day incl. lunch 250: -, an entire day incl. lunch and dinner 350: - for overnight stays as well for sessions or other activities other prices apply.So brothers and sisters I welcome you to come and take a seat in the

Circle of Light of Love beside the Sacred Fire!


Ellinor IsaDeRoss Eklöf

"White Eagle Feather"
Throughout my life I have had a very strong intuition and have seen, heard and felt the spirit world and received visions about what would happen in the future. Some of them I tried to give back, I didn't want them, they were scary and unpleasant. It ended with that I narrowed down what I didn't manage to have in my mind, it was put into a compartment in my brain.

During my life, it has tried to penetrate the surface again, but I have managed to push it back, now the visions come true and the information I have received and the tools I have at my disposal regarding energy works of various kinds now need others to benefit.

Many of the signs and messages I have received I have got through animals and Raven have always had a strong impact on me and have now, as never before, emerged and demonstrates their presence for me in a powerful way.


In the past there was a lot of Ravens and when I was around six or seven years I did get information that for many years Raven would end up in the risk zone to be eradicated. But if people did not succeed in doing so the Raven would return at a particular time and its stock would grow, which has actually happened. When and if Raven came back we would have an opportunity to influence and help Mother Earth to be healed and to counteract the continued destruction of what is left of animal and nature.


So I have waited and as you others have probably noticed, more and more Ravens are visible. Almost every day it flies Ravens over my village and sounds loud with its scorching song and they tell me it's time, time to do yet another spiritual mission of spirit work!


Ellinor Eklöf

Medium Monica Seldahl

Ger budskap från andevärlden!

Den 11 augusti 2019


Viltrehabiliterare Suzzie Engström

Berättar om sitt ideella

arbete med vilda djur!


Arrangör  

Ellinor IsaDeRoss Eklöf

”White Eagle Feather”


Ellinor IsaDeRoss Eklöf

Vägledning med hjälp av

tarot kort samt i kaffesump

Den 2-14 augusti 2019

Medverkande:


Cirkeln av Kärlekens Ljus vid den heliga elden!


Intresseanmälan via kontaktsidan.The Circle of Light and Love beside the sacred fire!


More information or notification of interest through contact page 

Newsletter

 

Sänder ut nyhetsbrev och kalendarium vid nya händelser.

OPENING HOURS


Monday - Friday: 10.00 - 16.00

Saturday: Only for reserved sessions

Sunday: Only for reserved sessions

Copyright © All rights reserved

The Oak Leaf, Ellinor Eklöf


Etiska riktlinjer & policy på The Oak Leaf center

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera