cirkeln/thecircel

Energi arbete 1-15 augusti 2019

Vi har en stark övergång till ett högre, starkare och ljusare energiflöde ännågonsin tidigare och vi är i en fas där den feminina kraften nu tar sin plats. Det medför att vi är i en omtumlande tid med motsättningar på olika vis vilket innebär att det blir en obalans på många sätt inom och utanför oss själva. 


I Cirkeln av Kärlekens Ljus kommer vi att mötas vid den helande elden för att tillsammans förstärka den feminina, vårdande och kärleksfull kraft som under en lång tid legat i förtryck och som nu behöver komma i balans med den maskulina.


Elden kommer att tändas vid nymåne den 1 augusti och behöver hållas vid liv till till fullmåne den 15 augusti 2019


Vi kommer att med hjälp av trumma och toning vibrera in våra toner till nya frekvenser av ljusa, lätta och kärleksfulla energier vilka kommer att förstärkas av elden och dess rök som får våra energier att snabbare expandera ut i universum och lägga sig som en helande kärleksfull kraft över Moder jord.


Detta kommer också att förstärka andra energi arbeten som pågår runt om i världen och allt som händer världen påverkar oss alla, oavsett var vi bor och det blir mer kraftfullt att balansera energier om vi gör det tillsammans.


Vid elden kommer du att få lära tekniker i hur du arbetar med och förstärker dina  energier, din andning samt grundar dig själv m.m.


Under dessa dagar kommer du också att kunna lyssna på intressanta föreläsningar i olika ämnen, det kommer att bli trummeditation, ceremonier samt ritualer och du kommer att kunna boka in dig för personlig vägledning m.m.


Är du intresserad av att hjälpa till som volontär under de här dagarna, skriv till mig genom att gå in på den här länken volontärer kontaktformulär, så sänder jag över mer information.    


Jag välkomnar dig att komma och ta din plats i Cirkeln av Kärlekens ljus och vid den heliga helande elden!


Ellinor IsaDeRoss Eklöf

We have a strong transition to a higher, stronger and brighter energy flow then ever before and we are in a phase where the feminine power now takes its placemeans that we are in a turbulent time with contradictions in different ways which means that there will be an imbalance in many ways within and outside ourselves. 


In the Circle of Light of Love we will meet at the healing fire for to together reinforce the feminine, caring and loving power that in a long time has been in oppression and now needs to be in balance with the masculine.


The fire will be lightened up at the new moon on the 1 of august and needs to be kept alive until the full moon the 15 of August , 2019


We will vibrate our tones to new frequencies of light, to lighter and more loving energies with the aid of drum and tones that will be enhance of the fire and its smoke that makes our energies expand faster to the universe and fold as a healing loving force over Mother Earth.


This will also reinforce other works that are going on around the world and everything that happens in the world affects us others no matter where we live.


At the fire you will get to learn techniques in how you work with and reinforce your energies, your breathing and foundation yourself.


During these days you will also be able to listen to interesting lectures on various topics, there will be drum meditationand personal guidance etcs that you will be able to book.


If you are interested in helping as a volunteer during these days, write to me by follow by going in to this link volontärer contact form and I will send you more infromation.I welcome you to come and take your place in the Circle of the Light of Love beside the holy healing fire!


Ellinor IsaDeRoss EklöfMedium Monica Seldahl

Ger budskap från andevärlden!

Den 11 augusti 2019


Viltrehabiliterare Suzzie Engström

Berättar om sitt ideella

arbete med vilda djur!


Arrangör  

Ellinor IsaDeRoss Eklöf

”White Eagle Feather”


Ellinor IsaDeRoss Eklöf

Vägledning med hjälp av

tarot kort samt i kaffesump

Den 2-14 augusti 2019

Medverkande:Cirkeln av Kärlekens Ljus vid den heliga elden i ett energi arbete för att hela, hela världen!


Vi träffas här på centret kl 13.00 den 1 augusti och elden tänds 14.30 och om du vill delta måste du göra bokningen senast den 29 juli. Kostnad 250: -/pers inkl. kaffe.


The Circle of the Light of Love when we ligth the holy fire an energy work to heal, the whole world!


We meet up here at the center at 13.00 the 1 of August and the fire lights up 14.30 and if you want to participate you have to do the booking latest the 29 of July.

 Cost the 250: -/pers incl. coffee.

Den 21 juni/The 21 of June

Firande av sommarsolståndet och World Peace and Prayer day.


Celebrating of the summer solstice and

World Peace and Prayer day.

Historien bakom, 

Cirkeln av Kärlekens Ljus vid den heliga elden!

Ett energi arbete för att hela, hela världen!


Sedan jag var liten har jag fått till mig visioner och information från andevärlden om vad som skulle ske i framtiden. En del av dem försökte jag att ge tillbaks tillbaka, jag ville inte ha dem, de var skrämmande och obehagliga. Det slutade med att jag förträngde det som jag inte mäktade med att ha i mitt sinne, det puttades in i ett fack i min hjärna.

Under mitt liv har det försökt att tränga sig upp till ytan igen men jag har lyckats trycka tillbaka det, men idag ser jag att sakta men säkert visionerna besannas och att nu ska informationen delas med andra.

Ett par av de viktigaste informationerna jag har fått kommer genom djur och framförallt från Korpen som nu trätt fram och starkt påvisat sin närvaro för mig.


Förr var det mycket korp och när jag var runt sex-sju år fick jag information om att under många år skulle Korpen hamna i riskzonen för att utrotas. Men om människan inte lyckades med det så skulle den vid en speciell tid återkomma och dess bestånd skulle växa, vilket de facto har hänt. När och om den kom tillbaks skulle vi ha en möjlighet att påverka och hjälpa Moder Jord att helas och att motverka fortsatt förstörelse av det som finns kvar av djur och natur.


Så jag har väntat och som ni andra säkert har märkt så blir allt fler korpar synliga. Varje dag flyger det korpar över mitt torp och låter högt med sitt skorrande läte och de säger mig att det är dags, dags att uträtta ännu ett andligt uppdrag av hela ande arbete!


Allt fler vaknar upp till att se att det finns ett annat sätt att leva på än att jaga det materiell standard. I möten med andra människor som förändrat och haft modet att följa sin inre vägvisare till ett annorlunda liv är det lättare att tro på vad som sker.

Det är lättare att tro på att vi kan förändra och påverka allt som sker, att vi kan förändra det som är tungt till något lätt och kärleksfullt om vi gör det tillsammans.


Ellinor IsaDeRoss Eklöf

”White Eagle Feather”

The history behind,

The Circle of the Light of Love beside the Holy Fire!

Energy work to heal, the whole world!


Since I was a kid, I have received visions and information from the spirit world about what would happen in the future. Some of them I tried to give back, I didn't want them, they were scary and unpleasant. It ended with that I narrowed down what I didn't manage to have in my mind, it was put into a compartment in my brain.


During my life, it has tried to push itself up to the surface again but I have managed to push it back, but today I see that slowly but surely the visions come true and that now the information should be shared with others.

A couple of the most important information I have received comes through animals and, above all, from the Raven who has now emerged and strongly demonstrated their presence for me.


In the past there was a lot of Ravens and when I was around six or seven years I got information that for many years Raven would end up in the risk zone to be eradicated. But if man did not succeed in doing so, it would return at a particular time and its stock would grow, which has actually happened. When and if they came back we would have an opportunity to influence and help Mother Earth to be healed and to counteract the continued destruction of what is left of animal and nature.


So I have waited and as you others have probably noticed, more and more races are visible. Every day it flies raven over my house and sounds loud with its scorching song and they tell me it's time, time to do another spiritual mission of whole spirit work!


More and more people wake up to see that there is another way to live than to chase that material standard. In meetings with other people who have changed and had the courage to follow their inner guide to a different life, it is easier to believe in what is happening.

It is easier to believe that we can change and influence everything that happens, that we can change what is heavy to something easy and loving if we do it together. Balancing energies becomes more powerful if we do it together.


Ellinor IsaDeRoss Eklöf

”White Eagle Feather”

 

Newsletter

 

Lorem ipsum sitame consteur adpscing usbore magna aliqua veniam quisnostr ercation ullamco consequar puisate in velitsse cillumeu the nulla pariatur sint proiden in culpauie officia

GET IN TOUCH


info.bokning@theoakleaf.seOPENING HOURS


Monday - Friday: 10.00 - 16.00

Saturday: Only for reserved sessions

Sunday: Only for reserved sessions

Copyright © All rights reserved

The Oak Leaf, Ellinor Eklöf


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera