Månadens sump! Monthly coffeegrounds!

Monthly coffee grounds!

Månadens sump!

 

Månadens läsning i sumpen mars 2018

 

Hej och välkomna till Månadens sump!

 

Vi lever i en omvälvande tid och under en lång tid har det varit kraftfulla energier på nya mer kraftfulla frekvenser och man kan uppleva det som att tiden går fortare. Vilket kan utmynna i att det ibland kan vara svårt att hänga med i det som händer inom och utanför oss själv och det kan vara lätt att rusa med i olika händelseförlopp där vi inte ska vara .

 

I det stora hela så är det en del tumult i världen men det blir inte bättre av att vi går in i det utan försök istället att lämna det utanför dig så kommer snart livet att kännas lättare och det blir även lättare att se och att fokusera på vad du vill ha ut utav livet.

 

Det är lätt att tappa bort sig själv i den massiva info värld vi lever i så man kan stänga den ute emellanåt och njuta av sitt eget sällskap så att man känner att man finns och lever här och nu. Sumpen manar oss till att ta det lugnare med oss själva, man har rätt att ibland bara göra absolut ingenting mer än att njuta av att man lever.

 

Lev livet här och nu för det är här vi är och njut av varje sekund du vandrar runt här på moder jord!

 

 

Varje månad gör jag en ny läsning i kaffesump!

Läsningen av sumpen är allmän, kollektiv, global och universell.

 

Välkommen tillbaks i april!

Hälsningar Ellinor IsaDeRoss Eklöf

På The Oak Leaf center får du en möjlighet till en stund av sinnesro och vila för kropp och själ.

 

Vägledning med hjälp av alternativa, vetenskapliga samt nydanande tankar och metoder för att förändra ditt livsmönster.

Se din livssituation ur nya perspektiv, värdera och omvärdera din egen tid och finn ditt eget sätt att hantera olika situationer.

Förändra tankemönster och skapa förändring i din livssituation och i dina relationer.

Stärka din självkänsla, sätta upp mål och lära dig att fokusera samt att hitta lösningar på dina problem genom ökad medvetenhet och själv kännedom.

 

The Oak Leaf Center erbjuder, vägledning, utbildningar, föreläsningar, workshops, seminarier, resor mm. för livsförändring till ett hållbart drogfritt samhälle för framtida generationer.

Det är idag vetenskapligt bevisat att energier påverkar allt.

The montlhy

reading in the coffe grounds March 2018

 

Hello and welcome to the coffe grounds of the month!

 

We do live in an overwhelming time and during a long time there have been powerful energies on newand more powerful frequencies and we can feel that like the time go faster. Which can lead to that it sometimes it can be difficult to keep up with what's happening inside and outside ourselves, and it can be easy to run into different chain of events where we should not be.

 

On the whole, there is a lot of tumult in the world but it will not be better if we go into that instead it is better if you to leave it it outside of you and soon the life will feel better and it will also be easier to see and focus on what you want out of your life.

 

It's easy to lose yourself in the massive info world that we live in so you do have the opportunity to shut it out sometime and enjoy your own company so that you feel and live the life here and now. The coffe grounds urge us to take it easy with ourselves, you are entitled to sometimes do nothing more than enjoy to live.

 

Live the life here and now because it is here we are and enjoy every second you walking around here on Mother Earth!

 

 

Every month I make a new reading in the coffee grounds!

The reading of the coffee grounds is general, collective, global and universal.

 

Welcome back in April!

Greetings Ellinor IsaDeRoss Eklöf