Månadens sump! Monthly coffeegrounds!

Monthly coffee grounds!

Månadens sump!

 

Månadens läsning i sumpen för maj 2018

 

Hej, mina kära följare på sidan månadens sump!

 

Det dags för den sista sumpen på denna sida, kanske kommer det en ny sida i framtiden just nu tänker jag inte sia om det, men jag vill tacka er för att ni följt mig och sumpen under den här tiden.

 

Den sista sumpen pratar starkt om att ställa sig upp för sig själv fullt ut, typ nu!

Vi lever också i en tid där alltfler ser att det behövs förändringar.

Vi lever i en komplex värld med många händelser som är både goda och dåliga.

 

Vi lever nu i en feminin tid och femininitet står för att ta hand om, ta tillvara och är en kraft för kärlek och som John Lennon sjöng ”All we need is love!” och det är en sanning som bör bejakas.

 

Sumpen viskar till oss att följa vår inre vägvisare och ta tillvara på vår egen innre kraft. Om vi vårdar och tar hand om oss och ger oss själva den kärlek vi behöver, visar vi för andra att det går att förändra sitt eget liv och desto fler som vågar att gå den vägen.

 

Det är inte lätt, det kan ta tid, men det är det värt för när vi verkligen lever i kärlek och för kärlek kan vi inte skada oss själva och inte heller skada andra för då gör vi illa oss själva. Lever vi i kärlek kan vi inte heller skada Moder jord så vi har allt att vinna på något så enkelt som kärlek.

 

Det här kommer att spridas genom våra energier så till slut bildar energierna med vår kärlek ett nät över hela jorden.

 

Vill vi ha förändring på riktigt så får vi se till att göra förändringen på riktigt.

Sumpen manar oss idag till att göra oss själva till fria själar!

 

Det var det från mig och månadens sump, den här sidan läggs ned den 1 juni 2018.

 

Är du intresserad av en egen läsning i sumpen sänd ett mejl så sänder jag över mer information.

På hemsidan kommer det framöver att läggas ut information om vad som händer på The Oak Leaf center till hösten med en del nya roliga händelser som,

Sy din egen bok

Lär dig spinna i lin och väv din egen dröm

Trummeditationer

mm.

Nu ska jag vara helt fri ett tag och inte vara uppbunden till någonting bara vila och njuta av livet ♥

 

Med all min kärlek,

Ellinor IsaDeRoss Eklöf

 

 

The montlhy

reading of the coffe grounds, May 2018

 

Hi, dear followers on the side the monthly coffe grounds!

 

It s time for the last coffe grounds on this page, maybe there will be a new page in the future, I do not know for now, but I want to thank you for following me and the coffe grounds during this time.

 

This last coffe grounds talks strongly about standing up fully for yourself, type now!

We are living in a time when more and more people see that changes are needed.

We live in a complex world with many events that are both good and bad.

 

We now live in a feminine time and femininity stands for taking care of, making use of and being a power for love and as John Lennon sang "All We Need is Love!" And that's a truth that we should care for.

 

The coffee grounds whispers to us to follow our inner guide and to take care of our own inner force. If we care for ourselves and give ourselves the love we need, we show to others that it is possible to change our lives and more people will dare to walk that road.

 

It's not easy, it can take some time, but it's worth it for when we really live our life in love and for love, we can not hurt ourselves nor hurt others because if we do we hurt ourself. If we live in love, we can not hurt Mother Earth so we have everything to gain from something as simple as love.

 

This will be spread through our energies so eventually the energies of our love are going build a network all over the world.

 

If we want to change properly, we must start to do the change properly.

The coffee grounds of today urges to make ourselves free souls!

 

This was all from me and the coffee gruonds of the month, this page will be closed the first of June 2018

 

If you are interested in in a reading in the coffee grounds you can send an email and I will send you more information.

 

During the time it will be posted on the website what will happen at The Oak Leaf center this autumn with some new fun events like,

 

Sew your own book

Learn to spin in linen and weave your own dream

Drum Meditations

And more.

 

Now I'll be completely free for a while and not be bound to anything just relaxing and enjoying the force of life♥

 

 

With all my love,

Ellinor IsaDeRoss Eklöf