Månadens sump! Monthly coffeegrounds!

Monthly coffee grounds!

Månadens sump!

 

Månadens sump år 2018!

 

Hej, jag vill börja med att önska er alla ett riktigt gott 2018!

 

Här kommer årets första läsning i månadens sump.

 

Vi går in i ett nytt år med nya fantastiska möjligheter till att ta ett steg in i ett eget växande men också att växa tillsammans med andra.

Under en lång tid har en ny energi växt sig starkare, en kreativ och vårdande energi som gör att tankar och känslor blir mer framträdande.

Vilket innebär att allt också blir tydligare för oss. Under det senaste åren har händelser som legat i det fördolda kommit fram i ljuset.

 

Våldsamma och förtryckande som förut tryckts ner och gömts har blivit alltmer framträdande.

Vilket är bra för det öppnar dörrar till det som för många varit stängda.

Vi kan inte längre förneka det som varit utan vi kan nu använda den information vi får till att förändra.

 

Den maskulina tid vi varit i där teknik tagit överhand är en kall värld som till viss del tagit bort det som är naturligt. Tv, datorer samt telefoner har tagit över och

gör att vi inte i samma utsträckning möts på det viset som gjordes förr.

Teknik har tagit över alltför många delar i vårt liv och gjort att allt fler blir utan arbete och fattigdomen ökar.

Det här gör att vi som människor sätts på prov i hur vi ska hantera livet. Vilket också har föranlett till att vi blivit andefattiga, tappat tron och många har tappat hoppet och har svårt att se vad de vill ha och vad är det som är viktigt livet.

 

I grunden står den maskulin kraften för att göra, ha fokus och styrka, det här är en kraft som under en lång tid har använts på ett negativt vis.

Vi behöver balansera upp de maskulina och de feminina krafter och energier till en positiv blandning, det ena ska inte utesluta det andra.

 

Vi har alla möjligheter att förändra, våga tro, göra, vara och dela.

Att lyfta fram det som är viktigt för ett gott liv i harmoni, kärlek i ljuset och tillsammans

blanda det feminina och det maskulina till nya höjder.

 

Varje månad gör jag en ny läsning i kaffesump och jag har läst i sumpen det sedan jag var liten!

Läsningen av sumpen är allmän, kollektiv, global och universell.

 

Välkommen tillbaks i februari!

Hälsningar Ellinor IsaDeRoss Eklöf

På The Oak Leaf center får du en möjlighet till en stund av sinnesro och vila för kropp och själ.

 

Vägledning med hjälp av alternativa, vetenskapliga samt nydanande tankar och metoder för att förändra ditt livsmönster.

Se din livssituation ur nya perspektiv, värdera och omvärdera din egen tid och finn ditt eget sätt att hantera olika situationer.

Förändra tankemönster och skapa förändring i din livssituation och i dina relationer.

Stärka din självkänsla, sätta upp mål och lära dig att fokusera samt att hitta lösningar på dina problem genom ökad medvetenhet och själv kännedom.

 

The Oak Leaf Center erbjuder, vägledning, utbildningar, föreläsningar, workshops, seminarier, resor mm. för livsförändring till ett hållbart drogfritt samhälle för framtida generationer.

Det är idag vetenskapligt bevisat att energier påverkar allt.

 

The montlhy coffee grounds,

January 2018!

 

Hi, I want to start by wishing you all a really good 2018!

 

 

Here comes the first reading of the year during the month's coffee grounds.

 

We are entering a new year with new amazing opportunities to take a step into our own growing but also to grow together with others.

We are now in the year of number 2, which stands for duality, balance, relationships and building together.

 

For a long time, a new energy has grown stronger. A creative and caring energy that makes thoughts and feelings more prominent.

Which means that everything is also becoming clearer to us. In recent years, events that have occurred in the hidden have emerged in the light.

 

Violent and hidden repression, has become increasingly prominent.

Which is good because it opens doors to what has been closed to many of us.

We can no longer deny what has been but we can now use the information we get for to change what has been.

 

The masculine time we have been in where technology has taken over is a cold world that has partly has removed what is natural. TVs, computers and phones have taken over and we do not meet each other in the same way that was done before.

Technology has taken over too many parts of our lives and has made more and more people become unemployed and poverty increases.

 

This means that we, as humans, will be tested on how to we can handle our life. Which has also caused us to feel loss of spirit, faith and many have lost hope and can have some difficulties to see what they want and what's important in life.

 

Basically, the masculine is the power of to do, focus and strength, this is a power that has been used negatively for a long time.

We need to balance the masculine and feminine forces and energies into a positive mix one should not exclude the other.

 

We have every opportunity to change, dare to believe, to do, to be and to share.

To highlight what is important for a good life in harmony, love in the light and in togetherness mix the feminine and the masculine to new heights.

 

 

With that about the last month, I wish you all a really merry Christmas and a really good end and look forward to what next year has to offer.

 

Welcome back in February!

Greetings Ellinor IsaDeRoss Eklöf