Månadens sump! Monthly coffeegrounds!

Månadens sump!

Jag önskar er alla en riktigt

God jul och ett riktigt gott slut!

Monthly coffee grounds!

I wish you all a really Merry Christmas and a really good end!

 

Sumpen den 1 december, 2017

 

Den sista månaden på det här året kommer med en kärleksfull och lugnande energi.

 

December brukar vanligtvis vara fylld av stress inför julfirandet och avslutet inför det nya året. Men i år kommer de flesta att känna av den ny kommande energin och få insikterna om att vikten ligger på att bry sig om varandra på ett annat sätt än förut.

Enligt sumpen kommer fokus i år att ligga på att ha en avslappnande tillvaro innan och under julen.

Vanligtvis handlas det mycket men det ser ut som om den trenden är på väg att förändras.

 

Allt fler har insett vikten av att ta tillvara tiden med varandra och inte materialisera sönder med stress och press. Istället hittas det på olika typer av samkväm. Det är som om vi backar tillbaks lite grann i tiden inför det nya året.

 

Den nya feminina energin som kommer är trög vilket gör att det blir en stillhet inom och utanför oss själva.

Det verkar även som om energin kommer att påverka positivt med och att till viss del vända på det som pågår i krigsdrabbade områden i världen inför det nya året .

Det här mina vänner är den feminina kraft som under årtusenden legat nertryckt, tillbakavisad och undangömd som nu träder fram i sin fulla prakt och glans. Med sin vårdande och kärleksfulla ljusa vibration kommer kvinnokraften nu att träda fram på arenan.

 

Med det om den sista månaden önskar jag er alla en riktigt god jul och ett riktigt gott slut och ser med spänning fram mot vad nästa år har att erbjuda.

 

Varje månad gör jag en ny läsning i kaffesump och jag har läst i sumpen det sedan jag var liten!

Läsningen av sumpen är allmän, kollektiv, global och universell.

 

Välkommen tillbaks i nästa år!

 

Hälsningar Ellinor IsaDeRoss Eklöf

På The Oak Leaf center får du en möjlighet till en stund av sinnesro och vila för kropp och själ.

 

Vägledning med hjälp av alternativa, vetenskapliga samt nydanande tankar och metoder för att förändra ditt livsmönster.

Se din livssituation ur nya perspektiv, värdera och omvärdera din egen tid och finn ditt eget sätt att hantera olika situationer.

Förändra tankemönster och skapa förändring i din livssituation och i dina relationer.

Stärka din självkänsla, sätta upp mål och lära dig att fokusera samt att hitta lösningar på dina problem genom ökad medvetenhet och själv kännedom.

 

The Oak Leaf Center erbjuder, vägledning, utbildningar, föreläsningar, workshops, seminarier, resor mm. för livsförändring till ett hållbart drogfritt samhälle för framtida generationer.

Det är idag vetenskapligt bevisat att energier påverkar allt.

 

The coffee grounds December 1, 2017

 

The last month of this year comes with a loving and calming energy.

 

December usually is filled with stress before Christmas celebrations and the end of the new year. But this year, most people will feel the new upcoming energy and gain the insight that the importance are in caring for each other in a different way than before.

According to the coffee grounds, this year's focus will be on having a relaxing time before and during Christmas.

Usually, it's very much traded, but it seems as if that trend is about to change.

 

More and more people have realized the importance of spending time with each other and not materializing with stress and pressure. Instead, we found out different types of intercourse. It's as though we're backing back a little bit in time ahead of the new year.

 

The new feminine energy that is coming is sluggish, which makes us a calm inside and outside ourselves.

It also seems that the energy in a positive way will affect and to turn some of what is happening in war-hit areas in the world ahead of the new year.

These my friends are the feminine power that has been depressed, rejected and torn in the thousands of years, which now appears in its full splendor and glory. With its caring and lovingly bright vibration, women's power will now emerge in the arena.

 

With that about the last month, I wish you all a really merry Christmas and a really good end and look forward to what next year has to offer.

 

Welcome back next year!

 

Greetings Ellinor IsaDeRoss Eklöf